Gesloten op 14 en 15 augustus

0pmerkingen en vragen erg welkom:  bel 09 223 73 97 of mail info@basicdesign.be

Algemene voorwaarden

De klant gaat ermee akkoord alle proeven grondig na te kijken voor de opdracht gedrukt wordt. Als de klant hierom verzoekt willen ook wij proeven nakijken, maar de verantwoordelijkheid van de correctheid van de proeven en het ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen aan de ontwerpen voor het drukken gestart is ligt altijd volledig bij de klant.
Als een klant de proeven niet nakijkt en een fout die ook in de proeven zichtbaar is wordt ontdekt in het drukwerk aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Bij drukklare aangeleverde bestanden geldt dat deze moeten aangeleverd worden als Print-PDF met gevectoriseerde lettertypes en met de juiste afmetingen. Als we deze bestanden niet zo aangeleverd worden en wij aanpassingen of conversies moeten uitvoeren zijn we niet verantwoordelijk voor problemen met de software gebruikt voor deze aanpassingen. De verantwoordelijkheid voor wijzigingen in bestanden die op dat moment gebeuren door software-problemen ligt volledig bij de klant.

Alle materiaal geleverd door de klant blijft het eigendom van de klant. We veronderstellen het materiaal geleverd door de klant eigendom is van de klant en vrij gebruikt kan worden zonder enige inbreuk en dat wij niemand copyright schenden door dit materiaal van de klant te gebruiken.
Het copyright voor het materiaal dat wij aanmaken voor een opdracht, zoals logos, grafisch materiaal, foto’s en teksten, blijft eigendom van ons totdat de volledige factuur voor de opdracht betaald is. Bij betaling van de volledige factuur krijgt de klant het eigendomsrecht en alle copyrights van dit materiaal. Wij behouden ons het recht voor de ideeën en basisontwerpen aangemaakt tijdens het maken van de opdracht voor de klant verder te gebruiken voor andere projecten.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment prijzen en voorwaarden te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al door ons aanvaard zijn.
Offertes worden door ons gemaakt op basis van de informatie die we hebben op het moment van de offerte. Elke offerte wordt met de grootste zorg berekend, maar we behouden ons het recht voor een eventuele bestelling te weigeren, zelfs als hiervoor voorafgaandelijk een offerte gemaakt is, en dit zonder uitvoerige motivatie.
Als er wijzigingen zijn tijdens de loop van een opdracht nadat deze door ons gestart is gaat de klant akkoord om bijkomende kosten te vergoeden en de werkuren aan onze standaard uurprijs van 50 euro.

Voor papier, karton en boekbindermateriaal door ons verwerkt aanvaard de opdrachtgever de toleranties opgelegd door de fabricanten van dit materiaal.
Bij het leveren van drukwerk behouden wij ons het recht voor 5% (met een minimum van 100 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren te leveren. Voor drukwerk met een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking kan dit aantal 20% zijn (met een minimumaantal van 200 exemplaren). De meer- of minderexemplaren worden gefactureerd aan de prijs van bijkomende exemplaren.

Een klant die een opdracht be‘indigt voor deze helemaal is uitgevoerd, zoals het laten ontwerpen zonder de opdracht effectief te laten drukken, is gehouden om de door ons gemaakte kosten te betalen.

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Voor drukwerk vragen we steeds contante betaling. Bij levering van het drukwerk moeten de onkosten voor het ontwerp en de drukkosten volledig betaald worden.
Voor websites is de betaling op het moment dat de website live op het internet geplaatst wordt. Indien de website niet volledig af is moeten de onkosten die tot op dat moment gemaakt werden betaald worden. Latere kosten zullen apart gefactureerd worden.

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.
Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.
Artikel 1
Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.
Artikel 2
Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te
leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
Artikel 3
De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen
stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder
vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maanden.
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.
De opdrachtgever die wil genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht.
Artikel 4
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
Artikel 5
Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging vermeld worden.
Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is en blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich
met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft meeondertekend.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER
Artikel 6
De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is
aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
Artikel 7
Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of
tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

ZETSEL, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK
Artikel 8
De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Wanneer de productie-elementen een vorm
aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het
exclusiviteitrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft.
Artikel 9
De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van
opgemaakte paginaÕs, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
Artikel 10
Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de
bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepressmateriaal digitaal
levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking
stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn
personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen
met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
Artikel 11
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op
oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
Artikel 12
De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of grammaticale fouten.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze
door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in
afwachting van de ‘goed voor druk’ of de ‘goed voor afwerking’.
De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
Artikel 13
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’ ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken
vastgestelde fouten of weglatingen. De ‘goed voor druk’ blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING
Artikel 14
Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk voor de
uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in
verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Offsetplaten worden niet bewaard.

LEVERINGSTERMIJN
Artikel 15 De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de goed voor druk, in gebreke is gebleven. Alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de
nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn
verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig
beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen,
bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Indien het uitvoeren van een opdracht op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening
gebracht.

PERIODIEK EN OPZEG
Artikel 16
De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna
bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de
geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
Opzeggingstermijn :

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR;
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25 000 EUR of meer.

AFWIJKINGEN
Artikel 17
Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 5%
(met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking
vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden
verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden
toegelaten.
Artikel 18
Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag
door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren
kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de
aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.
KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 19
Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van
goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij
ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig
aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven,
houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.
In geval van slechte afwerking beperkt de verantwoordelijkheid van de leverancier zich tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen. Is dit niet mogelijk, dan is de verantwoordelijkheid van de
leverancier beperkt tot het terugnemen van de niet-bruikbare exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren. Indien de fout niet leidt tot onbruikbaarheid, dan is
de verschuldigde vergoeding beperkt tot de door de opdrachtgever bewezen rechtstreekse schade. Deze schade is dan gelijk aan maximum het procentueel deel van de fout berekend op de
gehele verkoopprijs. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.
MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER Ð RISICO
Artikel 20
De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de
opdrachtgever.
Artikel 21
Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever,
die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden
ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de
overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever
betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING EN BEVOEGDHEID
Artikel 22
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, een zelfde voorschot na ontvangst van de ‘goed voor druk’ en het saldo bij de levering. De wissels,
cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel
vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR.
Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling
toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven
voorschotten betaald heeft.
Artikel 23
In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
Artikel 24
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de
bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.
Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.
Artikel 25
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risicoÕs die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de
opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
Artikel 26
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Hundelgemsessteenweg 51
9050 Gent-Ledeberg
09 223 73 97
info@basicdesign.be
Contactformulier

Voor bedrijven en particulieren
Advies & drukwerkbegeleiding

Basicdesign • Goed en Goedkoop Drukwerk